Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ATTICA GROUP A' TRIMHNOY 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΣΕ ΕΥΡΩ 7,94 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΥΡΩ 11,96 ΕΚΑΤ. ΤΟ Α’ΤΡΙΜΗΝΟ 2012, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩ 19,3 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΑΣ ΕΥΡΩ 21,79 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

  • ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ.

  • ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 50 ΕΚΑΤ.

  • ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΟΙΟ BLUE STAR PATMOS ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
          

-       Το α΄ τρίμηνο κάθε έτους παρουσιάζει την χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.

-       Σημάδια ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας έγιναν ορατά κατά την περίοδο του α’ τριμήνου 2013 με την ανακοπή του ρυθμού πτώσης της κίνησης επιβατών και οχημάτων στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2013 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 41,04 εκατ. (Ευρώ 39,96 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2012) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 7,94 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 11,96 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 19,32 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 21,79 εκατ.). Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η ανακοπή του ρυθμού πτώσης της κίνησης, η συνεχιζόμενη περικοπή των λειτουργικών εξόδων καθώς και η μείωση της τιμής των καυσίμων κατά περίπου 8%.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2013 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2012 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2013 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 330,72 εκατ. (Ευρώ 350,37 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2012) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 700,06 εκατ. (Ευρώ 706,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2012). Στις 31 Μαρτίου 2013, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 5,86 εκατ. (Ευρώ 16,0 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2012). Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2013 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 2,35 εκατ. έναντι Ευρώ 3,28 εκατ. το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 6,77 εκατ. έναντι Ευρώ 6,68 εκατ. την ίδια περίοδο το 2012.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2013 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 2% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και αυξήθηκε κατά 1% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 3% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 5% περισσότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2012, αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά δύο μονάδες σε 39% στους επιβάτες, κατά τρείς μονάδες  στα Ι.Χ. οχήματα  σε 33% και έμεινε σταθερό στο 38% στα φορτηγά οχήματα. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά τους πρώτους τρείς μήνες του 2013 ανήλθε σε 71.500 επιβάτες (αύξηση 7%), 29.400 φορτηγά οχήματα (αύξηση 2%) και 12.750 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 5%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο και στη νέα γραμμή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, στους τρείς πρώτους μήνες του 2013, εκτελώντας συνολικά 10% περισσότερα δρομολόγια από το α’ τρίμηνο 2012, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 357.000 επιβάτες, (αύξηση 14%), 29.600 φορτηγά οχήματα (αύξηση 4%) και 41.500 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (αύξηση 7%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με γνώμονα την προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση, η διοίκηση της Attica συνεχίζει με επιτυχία την εφαρμογή ενός ανανεωμένου πλάνου δρομολόγησης του στόλου όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων και το χρόνο ταξιδιού με στόχο την μείωση και εξόδων λειτουργίας των πλοίων, παράλληλα με την στενή παρακολούθηση των διοικητικών εξόδων του Ομίλου που σημείωσαν μείωση σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2012. 

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

Στις 8 Μαρτίου, 2013, η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI αντικατεστάθη στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από το Superfast XII.

Εντός του Απριλίου 2013, η Attica Group προέβη σε μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού κατά περίπου Ευρώ 50 εκατ. Η μείωση του δανεισμού θα εμφανισθεί στις λογιστικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2013.

Μεγάλη διάκριση για την Attica Group αποτέλεσε η βράβευση του Blue Star Patmos σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του 11ου ετήσιου συνεδρίου για τη ναυτιλία που διοργανώνει κάθε χρόνο το περιοδικό ShipPax και πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25 Απριλίου 2013 στο Rotterdam της Ολλανδίας. Tο Blue Star Patmos απέσπασε δύο βραβεία, ένα για τον συνολικό σχεδιασμό του πλοίου και ένα για την εξέχουσα αισθητική των εσωτερικών του χώρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
29 Μαίου 2013
Για περισσότερες πληροφορίες:
Attica Group
κ. Γ. Κρητικός
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com
www.attica-group.com

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την Πέμπτη 30 Μαΐου, 2013.


Δεν υπάρχουν σχόλια: