Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ATTICA GROUP 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

  • ΕΥΡΩ 10,2 ΕΚΑΤ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA) ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ 8,9 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΑ ΕΥΡΩ 26,51 ΕΚΑΤ. ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΥΡΩ 48,60 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2011, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 16% ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝΟ ΕΝΑΝΤΥ ΤΟΥ 2011
  • ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Η ATTICA GROUP ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  • ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ BLUE STAR PATMOS ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΙΟ- ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
  • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ SUPERFAST VI ENANTI ΕΥΡΩ 54 ΕΚΑΤ. – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩ 21 ΕΚΑΤ. 
 
  • Θεαματική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων παρά την αύξηση κατά 16% της τιμής των καυσίμων και την περαιτέρω πτώση της συνολικής κίνηση λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. 
  • Τα νέα πλοία του Ομίλου Blue Star Delos και Blue Star Patmos συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. 
  • Επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας της Marfin Investment Group, ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα του 2012 τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 256,00 εκατ. (έναντι Ευρώ 246,79 εκατ. το έτος 2011) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 10,16 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 8,85 εκατ.). Η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) οφείλεται σε μεγάλο μέρος στα νέα πλοία, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και στην επιτυχή προσπάθεια μείωσης των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 53,27 εκατ. οι οποίες περιλαμβάνουν απο μειώσεις της αξίας των πλοίων Ευρώ 20,36 εκατ, και έκτακτη λογιστική ζημία Ευρώ 6,40 εκατ, από τη συμφωνία για την πώληση του Superfast VI. Οι αντίστοιχες Ζημίες το 2011 ανήλθαν σε Ευρώ 86,50 εκατ. στις οποίες περιλαμβάνονται απομειώσεις ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων ύψους Ευρώ 41,83 εκατ. και έκτακτα κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II. Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Το έτος 2012, το διεθνές κόστος καυσίμου ανά μετρικό τόνο εκπεφρασμένο σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 16% σε σύγκριση με το 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων.

Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2012 ως και αυτά του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Δεκεμβρίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 350,37 εκατ. (Ευρώ 406,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 706,73 εκατ. (Ευρώ 712,93 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011). Στα αποτελέσματα του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 14,56 εκατ. έναντι Ευρώ 11,46 εκατ. το προηγούμενο έτος και αποσβέσεις Ευρώ 27,18 εκατ. έναντι Ευρώ 27,34 εκατ. το 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στη λήξη του έτους 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 16,0 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ


Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και με την προσθήκη του νεότευκτου Blue Star Patmos από τον Ιούλιο 2012, με οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 27% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 11% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 21% λιγότερα δρομολόγια από το 2011.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία στην γραμμή της Ancona, με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 8% λιγότερα δρομολόγια από το 2011, διατήρησαν ηγετική θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά τρεις μονάδες σε 33% στους επιβάτες, κατά τέσσερις μονάδες σε 36% στα φορτηγά οχήματα και κατά μία μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα με μερίδιο 29%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 476.150 επιβάτες (μείωση 17%), 114.888 φορτηγά οχήματα (αύξηση 1%) και 99.923 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 23%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς- Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο το έτος 2012 και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες από τις αρχές Ιουνίου 2012 και στη νέα γραμμή του Ομίλου Πειραιάς-Χίος- Μυτιλήνη από τα μέσα Ιουλίου 2012, εκτελώντας 3% περισσότερα δρομολόγια από το 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 3.072.000 επιβάτες, (αύξηση 3%), 139.000 φορτηγά οχήματα (αύξηση 7%) και 385.000 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (αύξηση 4%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου επετεύχθη σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, που προκάλεσε μείωση της κίνησης σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιούνται πλοία του Ομίλου και υψηλότερου κόστους καυσίμων. Με αυτά τα δεδομένα και με γνώμονα την προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση, η διοίκηση του Ομίλου εφήρμοσε ένα ανανεωμένο πλάνο δρομολόγησης του στόλου όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων και το χρόνο ταξιδιού, ενώ παράλληλα επέτυχε μείωση των διοικητικών εξόδων και εξόδων λειτουργίας των πλοίων.

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

Στις 8 Μαρτίου, 2013, η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. καταβλητέου τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI θα αντικατασταθεί στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από άλλο πλοίο του Ομίλου. Από την συναλλαγή αυτή η εκτιμώμενη ζημία για την Attica Group θα ανέλθει σε Ευρώ 6,3 εκατ. περίπου και περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του 2012. Μετά την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού, της προμήθειας πώλησης του πλοίου και λοιπών εξόδων συναλλαγής, το εναπομείναν ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Ευρώ 21 εκατ. περίπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για περισσότερες πληροφορίες:
Attica Group
κ. Γ. Κρητικός
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com
www.attica-group.com

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) την Πέμπτη 28 Μαρτίου, 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: